ALV op 20 maart 2024

Op 20 maart om 19:30 uur wordt de jaarlijkse ALV gehouden. Deze is door alle leden bij te wonen in Postillion Hotel Bunnik of online via teams:

Online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFiOTc5YjItY2UwNC00NDNmLWI4OWQtMGI3MTdiOTUxYmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22723246a1-c3f5-43c5-acdc-43adb404ac4d%22%2c%22Oid%22%3a%22d43ad563-8327-489d-9f66-32a94d03cb51%22%7d

Vergadering-id: 311 622 197 858
Wachtwoordcode: Kv6YAU

Leave a reply